CELOVITO VODENJE PROJEKTA

Če vemo, da projektiranje in gradnja zajemata stroke arhitekture, umetnosti, gradbeništva, strojnih in elektro instalacij, energetike, sociologije, urbanizma, prava, ekonomije, itd. potem je jasno, da se laik tudi v le majhnem delu ne more spopasti s tem. In ker se zavedamo, da je kvalitetna, zanesljiva in racionalna gradnja nujno povezana s poznavanjem in usklajevanjem vseh teh disciplin, poskrbimo, da vsaki stranki vedno stojimo ob strani, vodimo vse faze projekta in svetujemo na vsakem koraku. Kjer je le mogoče, poskrbimo, da stranka ne ostane sama.

  • Svetovanje pri izboru parcele

  • Poskrbimo za začetne elaborate

  • Pridobivamo mnenja oz. soglasja

  • Pripravimo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje

  • Aktivno spremljamo in spodbujamo postopke na upravni enoti

  • Naredimo izbor izvajalcev

  • Naša ponudba za nadzor gradnje

  • Uporabno dovoljenje

  • Vloga za nepovratna sredstva

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. je specializirana za projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov

SVETOVANJE PRI IZBORU PARCELE

Lokacija gradnje pasivne hiše zelo pomembno vpliva na njeno energetiko. Pomembni so orientacija parcel v nagibu, senčenje sosednjih objektov in zelenja pa tudi bližnjih gora, hribov in gozdov ter orientacija objektov v okolici, ki narekujejo orientacijo novogradnje. O tem lahko svetujemo že v fazi nakupa parcele, vsekakor pa upoštevamo pri zasnovi objekta in njegovem energetskem konceptu. Upoštevanje teh izhodišč je nujno pri zasnovi nove pasivne hiše.

ZAČETNI ELABORATI

Še pred pričetkom izdelave idejne zasnove, je potrebno izdelati določene elaborate, ki so vhodni podatki arhitektu za delo. Vedno sta potrebna geodetski posnetek in geomehansko poročilo, ponekod pa je potrebna še ureditev meja ali parcelacija in druge formalne ureditve zemljišča.

MNENJA oz. SOGLASJA

Z elaborati in analizami preverjamo in snujemo specifične zahteve glede objekta in njegove lokacije. Elaborati so obvezen del vsake manj zahtevne in zahtevne gradnje, analize pa se izdelajo po potrebi. V naši pisarni poskrbimo za vse elaborate, ki jih zahteva določen tip gradnje (npr. Študija ali zasnova požarne varnosti, Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, Geodetski posnetek, Geološko ali geomehansko poročilo, Hidrološka analiza, Študija izvedljivosti alternativnih virov,…) izdelamo pa tudi razne predhodne analize, ki služijo nam in strankam kot pomoč pri odločanju in oblikovanju zasnove gradnje (npr. analize prostorskih planov, analiza lokalne arhitekture, statična analiza obstoječe gradnje,..).

DOKU. ZA GRADBENO DOVOLJENJE

V okviru naše pisarne izdelamo vso potrebno dokumentacijo ne glede na vrsto objekta, ki jo že v tej fazi uskladimo med seboj. Gre za zelo pravno formalno oblikovano dokumentacijo obravnavanega objekta. Namen je predstaviti in utemeljiti skladnost objekta vključno s celotnim zemljiščem, priključki in zunanjim vplivom s prostorskimi plani, zakoni, predpisi in standardi s področja gradnje.

DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO

Ta dokumentacija se zelo razlikuje od projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja, saj je namenjena uporabi izvajalcem na grabišču in je nihova edina podlaga. Istočasno pa je edino na tej dokumentaciji mogoče predvideti stroške gradnje. V okviru naše pisarne izdelamo celotno izvedbeno dokumentacijo vseh sestavnih segmentov in usklajeno med seboj, kar je izjemnega pomena pri vsaki gradnji.

AKTIVNO SPREMLJANJE POSTOPKOV

Ko pripravimo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje in jo oddamo na upravno enoto, ostajamo v navezi z dodeljenim referentom in aktivno spremljamo postopke. Na ta način sproti ugotavljamo stanje vloge in pripravimo morebitne dopolnitve in obrazložitve, da lahko postopek teče hitreje in bolj zanesljivo. Še pred izdajo gradbenega dovoljenja, dobimo telefonsko informacijo, da je objekt, kot je načrtovan, ustrezen in bo dobil gradbeno dovoljenje.

NAREDIMO IZBOR IZVAJALCEV

Po izdelani izvedbeni dokumentaciji sledi pridobivanje ponudb izvajalcev. V okviru naše pisarne poskrbimo tudi za ta pomemben segment gradnje. Na kvalitetno izdelan izvedbeni projekt tako lahko pričakujemo tudi konkretne in realne ponudbe izvajalcev. Dolgoletno udejstvovanje v projektivi, nadzoru in gradnji objektov nam je omogočilo, da smo spoznali širok nabor različnih izvajalcev.

VODENJE PROJEKTOV ZA GRADNJO

Po naročilu izvajamo celovito vodenje projektov in z revizijami ter recenzijami preverjamo skladnost projektne dokumentacije z zahtevami veljavnih predpisov ter standardov. Naročniku zagotavljamo varne, gospodarne in učinkovite rešitve.

NAŠA PONUDBA ZA NADZOR

Nadzor gradnje je obvezen in zelo pomemben del vsake gradnje. Predstavlja namreč strokoven nadzor nad izvajalcem v vseh fazah gradnje in pomembnih formalnostih ob začetku in zaključku gradnje. Nadzornik na gradbišču predstavlja interese investitorja gradnje, kot so gradnja po projektu, v skladu z gradbenim dovoljenje ter zakonom in pravilniki in v skladu s cenovnim dogovorom.

UPORABNO DOVOLJENJE

Uporabno dovoljenje je še čisto zadnja a zelo pomembna formalnost pri gradnji vsakega objekta, po novem Gradbenem zakonu pa je obvezna tudi za stanovanjske hiše. Uporabno dovoljenje izda upravni organ na podlagi zaključne dokumentacije , kjer z odločbo dovoli uporabo objekta. Uporabno dovoljenje je tudi podlaga za dodelitev hišne številke.

NEPOVRATNA SREDSTVA

Slovenski okoljski javni sklad – EKO SKLAD vsako leto objavi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Za gradnjo pasivne hiše lahko torej investitor pridobi nepovratna sredstva v obliki denarnega nakazila in ekokredita.

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. se ne ukvarja le s projektivo, ampak vodi, usmerja in svetuje stranki pri vsakem koraku nastajanja objekta.