Razpis ekosklad

Slovenski okoljski javni sklad – EKO SKLAD vsako leto objavi javni poziv za nepovratne finančne spodbude za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Za gradnjo pasivne hiše lahko torej investitor pridobi nepovratna sredstva v obliki denarnega nakazila in ekokredita. Glede na to, da je investicija v pasivno hišo nekoliko višja od običajne, lahko ta finančna spodbuda znatno zniža razliko v ceni in olajša odločitev za gradnjo energijsko učinkovite hiše, ki bo na dolgi rok v vsakem primeru cenejša.

Vsebina vloge

Vsebino vloge razpiše javni sklad in poleg obrazca vsebuje dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo (načrt arhitekture in načrt strojnih instalacij) in izračun energetske bilance PHPP. Projektirani objekt mora ustrezati zahtevam pasivne hiše in predvidene komponente, ki izpolnjujejo iste zahteve. Vsi vgrajeni materiali in komponente, ki so predmet razpisa morajo biti izkazani s fotografijo in potrdilom o vgradnji. Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu znašati največ n50 ≤ 0,6 h⁻¹. Predpisano vsebino vloge in testiranja lahko izdelamo v okviru naše pisarne.
Pomembno je, da je stavba zrakotesna (n50 ≤ 0,6 h⁻¹), saj v nasprotnem investitor izgubi pravico do teh sredstev, kljub izpolnjenim vsem drugim pogojem. Zato že v fazi projektiranja in kasneje izvedbe poskrbimo, da do takšne situacije ne more priti. Naši objekti v povprečju dosegajo vrednost n50 = 0,3 h⁻¹. Vsak naš objekt, ki je kandidiral na razpisu, je sredstva tudi dobil, zato lahko vsaki stranki garantiramo enako.

  Nepovratna sredstva

  Nepovratna sredstva so denarno nakazilo, ki jih investitor prejme na svoj račun po zaključeni investiciji in izpolnjenih vseh predpisanih zahtevah. Za visoko učinkovite pasivne hiše, kakršne projektiramo v naši pisarni bomo pridobili maksinalna možna sredstva, glede na energetski razred in koncept objekta. Vrednosti vsako leto objavijo v razpisu.
  Priznani stroški vključujejo stroške, povezane z gradnjo ali nakupom stavbe ter stroške nakupa in vgradnje gradbenih proizvodov, naprav in opreme, ki vpliva na energijsko učinkovitost stavbe.

  Eko kredit

  Poleg nepovratnih sredstev ima javni sklad na voljo tudi kreditiranje okoljskih naložb, namenjen tudi za gradnjo pasivne hiše. Običajna obrestna mera v razpisu znaša EURIBOR plus ugoden odstotek. Pridobili bomo maksimalna možna sredstva glede na energetski razred in koncept objekta. Vrednosti vsako leto objavijo v razpisu.

  Izdelamo celotno vlogo

  V okviru naše pisarne za vse naše stranke pripravimo celostno dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev sredstev ekosklada in potem aktivno spremljamo stanje vloge ter se po potrebi usklajujemo. VSem strankam garantiramo za pridobitev sredstev, saj imamo izjemno uspešnost - 100% uspešnost vseh naših vlog. V fazi izvedbe v okviru nadzora poskrbimo za kompletno fotodokumentacijo vseh potrebnih detajlov, ob zaključku gradnje pa pripravimo ustrezno dokumentacijo ter zagotovimo stranki pridobitev sredstev do katerih je pri izvedbi pasivne hiše in ob našem sodelovanju 100% upravičena.