Osončenost

Lokacija gradnje pasivne hiše zelo pomembno vpliva na njeno energetiko. Pomembni so orientacija parcel v nagibu, senčenje sosednjih objektov in zelenja pa tudi bližnjih gora, hribov in gozdov ter orientacija objektov v okolici, ki narekujejo orientacijo novogradnje. O tem lahko svetujemo že v fazi nakupa parcele, vsekakor pa upoštevamo pri zasnovi objekta in njegovem energetskem konceptu. Upoštevanje teh izhodišč je nujno pri zasnovi nove pasivne hiše.

    Nosilnost terena

    Za zanesljiv podatek o nosilnosti terena se izdela Geološko ali Geomehansko poročilo. V tem elaboratu se analizira in opiše lastnosti zemljine na območju predvidene gradnje. Z izkopom do predvidene globine se ugotovi in analizira vse sloje zemljine. Predvsem se preverja nosilnost, vsebnost vode oz. podtalnice in možnost ponikanja. Gre za izjemno pomembne raziskave na podlagi katerih se predvidi primeren način temeljenja ali dodatna utrjevanja s katerim se zagotovi trajno stabilnost celotne gradnje. Zahteve glede temeljenja, načina in možnostih ponikanja ter druge zahteve v poročilu predvidi že geomehanik. Za ta elaborat lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

    • Geološko ali Geomehansko poročilo...

    Tolmačenje plana in drugih omejitev

    Za vsako gradnjo na zazidljivih zemljiščih so glavne zahteve zapisane v prostorskih planih. V največji meri so to občinski prostorski načrti (tudi druge oblike občinskih prostorskih planov), državni plani ali pa razni podrobni prostorski plani za specifična okolja. Poleg tega so ponekod dodatna varovalna območja, npr. kulturne dediščine, varovanje voda, varovanje narave, poplavno območje, erozijsko območje, varovalni pasovi gospodarske infrastrukture, letališč, itd. V naši pisarni vedno pripravimo popolno analizo posamezne parcele, predvsem v velikosti in oblike gradnje, kar vpliva na celoten kompleks gradnje. Svetujemo lahko že pred nakupom parcele, v fazi projektiranja pa poskrbimo, da so vse zahteve izpolnjene, da tudi med gradnjo in obratovanjem objekta ne pride do nepredvidenih težav in da objekt lahko v polnosti funkcionira.