Prezračevanje

Ljudje za življenje nujno potrebujemo zrak, za udobno in zdravo bivanje pa dovolj čist zrak v zadostnih količinah. Ker večino življenja preživimo v notranjosti zgradb, moramo poskrbeti tudi za prezračevanje teh. Umetno prezračevanje v stanovanjskih hišah je razmeroma nov pojav v Sloveniji, medtem ko je v Ameriki in Avstraliji to v uporabi že več desetletij. V javnih zgradbah, avtomobilih, trgovinskih centrih ipd. pa je prezračevanje s pomočjo prezračevalnih sistemov tudi pri nas že povsem uveljavljeno. Pri pasivnih in nizkoenergijskih hišah se je uveljavilo prezračevanje z rekuperacijo, ki omogoča ohranjanje toplote zraka v objektu. Na ta način se prihrani veliko energije, hkrati pa poskrbi za kvalitetno mikroklimatsko ugodje. V okviru naše pisarne poskrbimo za učinkovit in racionalen sistem prezračevanja, ki je usklajen tudi z ostalimi projekti in oblikovanjem prostora. Še posebej to velja za statiko, uskladitev z lučmi in oblikovanjem fasade.

  Ogrevanje

  Ogrevanje je najpomembnejši del v konceptu energetske učinkovitosti stavb. Čeprav pasivne hiše potrebujejo zelo malo dodatnega ogrevanja, se za dodatno ogrevanje največkrat poskrbi s toplotno črpalko v kombinaciji s talnim gretjem, v najbolj učinkovitih hišah celo toplozračno ogrevanje. V naših pisarnah se s pomočjo orodja PHPP poskrbi za najbolj racionalen in udoben način ogrevanja za vsako posamezno hišo na specifični lokaciji. Za ogrevanje so možni tudi drugi načini, npr peletna peč, ki pa potrebuje tudi dimnik in ne omogoča poletnega hlajenja. Po naših izkušnjah se je za najbolj racionalno izbiro izkazala uporaba toplotne črpalke zrak/voda, projektiramo in vgrajujemo pa seveda tudi vse druge oblike toplotnih črpalk.

   Talno gretje

   Talno gretje je način prenosa toplote v prostor pri katerem se kot grelno telo uporabi kar površino tal. Uporablja se predvsem toplovodni sistem (električen, razen izjemoma, ni dopusten), kjer se v talni estrih vgradi cevni sistem tankih cevi po katerih kroži topla voda. Ta način ima mnogo zelo dobrih strani. Talno gretje s temperaturo tal največ 27 °C zaradi sevalnega učinka zagotovi temperaturni gradient prostora, ki je najbližji idealnemu: topleje pri tleh (noge) – hladneje pri stropu (glava). Radiatorsko ogrevanje na primer največ toplote odda zraku, ki se nato zadržuje pri stropu, kar ustvari obraten temperaturni gradient. Ravno zaradi omenjenega je pri talnem gretju tudi manj gibanja zraka, kar pomeni manj dviganja prahu in alergenov, brez občutka prepiha in manj razvlaževanja zraka.

   Vodovod

   Vodovod je klasična instalacija pri vseh vrstah stavb, vseeno pa je pri projektiranju in izvedbi treba poskrbeti za določene kritične segmente, ki so pomembni predvsem iz zdravstvenih in uporabnih razlogov. V okviru naše pisarne zato vedno poskrbimo, da ni slepih cevi, da ogrevalni sistem redno pregreva sanitarno vodo v sistemu, s čimer se izognemo nastanku salmonele in drugih nevarnih dejavnikov. Poskrbimo, da voda na primernem mestu vstopi v objekt, v izogib zmrzovanju in poškodbam vodovoda, da je voda prečiščena, omilimo vodni kamen, itd. Poskrbimo pa tudi za nadgradnjo sistema, kot so npr. cirkulacija tople vode, vzporedni sistem zbiranja in uporabe deževnice itd.

   Kanalizacija

   Tudi kanalizacija je klasična instalacija pri vseh vrstah stavb, ki ravno tako potrebuje pravilen pristop pri projektiranju in izvedbi. V okviru naše pisarne vedno poskrbimo za primerne velikosti cevi in naklone, da se izognemo zamašitvam, po potrebi preiščemo možnosti in predvidimo najboljši  način prečrpavanja tako fekalne kot drenažne vode, poskrbimo za pravilen izstop cevi iz objekta, zunanji razvod kanalizacije in primeren način odvoda ( v javno kanalizacijo, čistilna naprava, ponikanje,…). Že v fazi projektiranja poskrbimo, da kanalizacija vedno zanesljivo deluje, saj so naknadni posegi zelo problematični in dragi.

    Toplotne črpalke

    Toplotna črpalka je eden najbolj ekonomičnih in okoljsko čistih načinov ogrevanja. Hkrati pa je tudi uporaba zelo enostavna in preprosta. Tipov toplotnih črpalk je več vrst: zemlja/voda, zrak/voda, voda/voda, ki na različne načine pridobivajo brezplačno toploto iz okoliškega zraka, zemlje, podtalnice ali vodotoka, geotermalne energije, itd. Bistveno pri vseh tipih TČ je, da za svoje delovanje potrebujejo veliko manj energije, kot jo proizvedejo. Za ogrevanje pasivne hiše na primer potrebujejo npr. le tretjino do petino (ali celo manj) energije, ostalo je brezplačno. To razmerje imenujemo faktor izkoristka, ki se razlikuje od tipov črpalk, vira toplote in drugih lastnosti. Pomembna prednost TČ pred vsemi drugimi ogrevalnimi napravami je tudi sposobnost hlajenja. V okviru naše pisarne vedno poskrbimo za najbolj racionalen in zanesljiv tip črpalke glede na energetske lastnosti objekta in specifike lokacije.

    • Več o toplotnih črpalkah...

    Alternativni sistemi

    Alternativni energetski sistemi so največkrat nadgradnja energetike objekta, ki zmanjšajo ogrevalne stroške, poskrbijo za manjši okoljski odtis in omogočijo energetsko samozadostnost stavbe oz. doseganje višjih energetskih standardov hiše, kot so NIČENERGIJSKA ali PLUSENERGIJSKA HIŠA. Alternativni sistemi, ki jih projektiramo in vgrajujemo v okviru naše pisarne so:

    • Fotovoltaični sistemi, za pridobivanje električne energije direktno od sončnega sevanja
    • Sončni kolektorji, ki ogrevajo vodo direktno od sončnega sevanja
    • Zemeljski prenosniki, ki za predogrevanje ali predohlajanje zraka izkoriščajo stabilno temperaturo zemlje.
    • Aktivacija betonskega jedra, kjer s toplotnim vplivom na betonsko jedro hiše vplivamo na toplotno stabilnost celotne stavbe
    • itd.
    • Več o alternativnih sistemih...

    Kaj ponujamo

    Za optimalno investicijo in bodoče obratovalne stroške pasivne hiše je ključno, da so vsi sistemi zasnovani, dimenzionirani in izvedeni optimalno. Temu posvečamo veliko pozornosti, saj sami izdelamo ali preverimo vse sklope projektne dokumentacije pred izvedbo in po potrebi ponovno dimenzioniramo vse sisteme. Če pri načrtovanju pasivne hiše zanemarimo eno samo področje, zgradba ne zadosti strogim kriterijem predpisanega standarda pasivne hiše in ne ponuja želenega ugodja.

    • Analizo projektne dokumentacije in preverbo vseh sestavnih sklopov objekta pred začetkom izvedbe, svetovanje pri projektiranju pasivne hiše, izboljšave energetske zasnove in rešitve detajlov
    • Izdelavo vseh potrebnih izračunov in izvedbene projektne dokumentacije
    • Izvedbo zemeljskega prenosnika za predgrevanje svežega vstopnega zraka
    • Izvedbo talnega in stenskega ogrevanja
    • Izvedbo aktivacije betonskega jedra z namenom hlajenja in temperiranja objekta
    • Izvedbo vseh vrst toplotnih črpalk (zrak-voda, voda-voda, zemlja-voda)
    • Izvedbo sistemov sončnih kolektorjev in navezave na ogrevalni sistem objekta
    • Izvedbo sistemov prezračevanja z vračanjem odpadne toplote (rekuperacija) in opcijo vračanja vlage
    • Izvedba ogrevanja in razvlaževanja zraka v centralnem prezračevalnem sistemu objekta
    • Celosten nadzor nad izvedbo in potekom vgradnje vseh delov strojnih inštalacij na objektu
    • Izvedbo meritev zrakotesnosti – Blower door test
    • Izvedbo termografskih analiz in meritev na objektu
    • preverjanje delovanja izvedenih sistemov v pasivni hiši
    • monitoring – izvajanje meritev dejanske porabe