CELOSTNA PROJEKTIVA

Projektiranje je jedro nastajanja vsake gradnje. Resen in zanesljiv arhitekturni atelje, kakršen je naš, pokrije in vodi vso potrebno dokumentacijo, da naročnik pridobi gradbeno dovoljenje in da gradnja poteka gladko in kakovostno.

  • Arhitektura

  • Urbanizem

  • Elaborati in analize

  • Energetske bilance

  • Strojne instalacije

  • Gradbene konstrukcije

  • Elektro instalacije

  • 3D prezentacije

  • Podpora

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. je specializirana za projektiranje pasivnih in nizkoenergijskih objektov

ARHITEKTURA

Projektiranje arhitekture pomeni oblikovanje objekta, zasnovo tlorisov in njegov zunanji izgled. Na začetku skupaj s stranko določimo vsebino objekta in želje v zvezi z oblikovanjem. Pri zasnovi upoštevamo vsa ta izhodišča in oblikujemo čimbolj funkcionalno, udobno in racionalno tlorisno celoto. Istočasno se že postavlja zunanja podoba objekta, pa tudi statična zasnova, s katero zagotovimo trajno potresno varnost.

URBANIZEM

Urbanizem je zelo širok pojem, vendar se tu osredotočamo predvsem na umestitev enega oz. manjšega števila objektov. Pri oblikovanju urbanizma se primarno zasnuje lego glavnega in pomožnih objektov, cestne dostope in zunanje povezave, manipulacijski prostor za vozila ter ostale utrjene površine. Lego objektov poleg naštetega določajo izhodišča za čimboljši izkoristek zemljišča,  primerna orientacija za izkoriščanje zimskih sončnih dobitkov in pogledi oz razgledi. Pri tem je treba nujno upoštevati tudi zahteve iz prostorskega plana, požarno varnost in značilnosti lokalne krajine.

ELABORATI IN ANALIZE

Z elaborati in analizami preverjamo in snujemo specifične zahteve glede objekta in njegove lokacije. Elaborati so obvezen del vsake manj zahtevne in zahtevne gradnje, analize pa se izdelajo po potrebi. V naši pisarni poskrbimo za vse elaborate, ki jih zahteva določen tip gradnje (npr. Študija ali zasnova požarne varnosti, Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah, Geodetski posnetek, Geološko ali geomehansko poročilo, Hidrološka analiza, Študija izvedljivosti alternativnih virov,…) izdelamo pa tudi razne predhodne analize, ki služijo nam in strankam kot pomoč pri odločanju in oblikovanju zasnove gradnje (npr. analize prostorskih planov, analiza lokalne arhitekture, statična analiza obstoječe gradnje,..).

ENERGETSKE BILANCE

Energetske bilance sicer štejemo pod elaborate oz. analize, vendar so pri gradnji pasivnih hiš vitalnega pomena, zato je prav, da damo nanje več poudarka. Uporabljamo dva tipa energetskih bilanc. Izračun po pravilniku PURES, se uporablja za pridobivanje gradbenih oz. uporabnih dovoljenj in so neprimerni za energetsko visokoučinkovite zgradbe kot so pasivne hiše in skoraj ničenergijske hiše. Za te hiše se uporablja orodje PHPP izdelano na Passiv Haus inštitutu v Nemčiji, ki je zelo natančno in zelo uprabno pri energetski optimizaciji stavbe. Bilanca PHPP je tudi obvezen del dokumentacije pri pridobivanju nepovratnih sredstev s strani Ekosklada za skorajničenergijske stavbe.

STROJNE INSTALACIJE

Strojne instalacije so zelo pomeben del vsake pasivne in skoraj ničenergijske hiše, saj skrbijo za ogrevanje, prezračevanje in energetsko učinkovito delovanje objekta. V naši pisarni smo specializirani za projektiranje instalacij za visoko energetsko učinkovite zgradbe. To delo vedno poteka skupaj s projektiranjem arhitekture, kar rezultira v usklajenost teh dveh projektov, poenostavi gradnjo in racionalizira izvedbene stroške. Zagotavlja pa dolgoročno zanelsjivo delovanje in energetsko učinkovitost.

GRADBENE KONSTRUKCIJE

Statika je del projektive, ki skrbi za statično in protipotresno zanesljivost objekta. Trajnosti in zanesljivosti objekta posvetimo veliko pozornosti, zato vedno gradimo masivne stavbe s poudarkom na protipotresni odpornosti. Masivne hiše so poleg visoke energetske učinkovitosti tudi statično zelo zanesljive. Gradbeni sistemi, ki jih uporabljamo nam zagotavljajo, da se ne glede na arhitekturno zasnovo vedno lahko zanesemo nanje in da lahko stranki predamo zaneljiv in varen objekt z vso granacijo, da bodo te lastnosti tudi trajne.

ELEKTRO INSTALACIJE

V projektu elektro instalacij se primarno predvidi energetsko opremljanje objekta in umetno osvetlitev, vse bolj pogosto pa tudi razne oblike hišni sistemov telekomunikacij. Odvisno od vrste in potreb objekta pa tudi opremljanje opozorilnih sistemov, kot so varnostni, požarni, dimni, itd. V fazi projektiranja naši inženirji poskrbijo za kvalitetno in zdravo osvetlitev, estetsko usklajeno z oblikovanjem notranjosti, pravilno zasnovano omrežje, ozemljitev itd. S stranko se vedno uskladimo z vsemi podrobnostmi, za kvalitetno in varno funkcioniranje stavbe.

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA

Energetska prenova zajema ukrepe v stavbi kot celoti, kar vključuje vse njene elemente, ki vplivajo na rabo energije in njeno delovanje. Prenova je kompleksen poseg, močno odvisen od ciljne stopnje prenove. Pri tem uredimo vso potrebno dkumentacijo in zagotovimo sredstva s strani Ekosklada za ta segment.

PROJEKT NOTRANJE OPREME

Najboljši rezultati projektiranja so doseženi, ko se projekt izdela v vseh segmentih, vključno s projektom interierja in barvnimi študijami notranjosti, osvetlitvijo ter nenazdanje izvedbenim projektom za mizarja. Stranki predlog interierja vedno predstavimo v obliki realističnih 3D računalniških izrisov.

3D PREZENTACIJE

Snovanje idejne zasnove je faza, kjer poteka intenzivno usklajevanje z naročnikom. Zato uporabljamo različne predstavitvene tehnike, da se investitorju prikaže realen izgled objekta in njegove okolice. Pri tem uporabljamo predvsem prostorske prezentacije objekta v obliki 3D računalniških izrisov, video prikazov in modelov. Na ta način je razumevanje zasnove in oblikovanja stavbe veliko bolj učinkovito, hitro in kakovostno.

PODPORA

Ob vseh oblikah delovanja smo vedno na voljo tudi za podporo na vseh področjih. V času nakupa parcele, v fazi projektiranja, ob gradnji na gradbišču, ob uporabi različnih gradbenih sistemov in komponent, itd. Na ta način poskrbimo, da vsi dobijo ustrezne informacije, kar vsepovsod prinese potrtditev dvh  glavnih pojmov: kvaliteta in zanelsjivost.

ARHEM d.o.o.

Arhitekturna pisarna Arhem d.o.o. se ne ukvarja le s projektivo, ampak vodi, usmerja in svetuje stranki pri vsakem koraku nastajanja objekta.