DGD

DGD ali Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (nekoč PGD) je nov izraz v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov za dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. V okviru naše pisarne izdelamo vso potrebno dokumentacijo ne glede na vrsto objekta, ki jo že v tej fazi uskladimo med seboj. Gre za zelo pravno formalno oblikovano dokumentacijo obravnavanega objekta. Namen je predstaviti in utemeljiti skladnost objekta vključno s celotnim zemljiščem, priključki in zunanjim vplivom s prostorskimi plani, zakoni, predpisi in standardi s področja gradnje.
Vsebina je predpisana s pravilnikom in vsebuje bistvene podatke o velikosti in obliki objekta, prostorskih, energetskih, požarnih in protihrupnih ukrepih, ki morajo biti podprti z elaborati, izkazi in grafičnimi prikazi. Glede na to, da zahtev za izkaz naštetih lastnosti na prvi pogled ni veliko, je končna dokumentacija relativno obsežna in zahteva usklajeno predstavitev podatkov.

    Elaborati

    Elaborati so dokumenti v katerih se preveri izpolnjevanje bistvenih zahtev objekta. To so Študija ali zasnova požarne varnosti v stavbah, Zaščita pred hrupom v stavbah, Elaborat gradbene fizike, Geološko ali Geomehansko poročilo, Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, idr. Gre za pomembne dejavnike v objektu in dokumentacijo, ki jo je potrebno izdelati v fazi izdelave vloge za gradbeno dovoljenje ter zanjo in njene izsledke jamčiti v dokumentaciji DGD. Vse elaborate izdelamo v naši pisarni.

      Grafika

      Arhitekti se izražamo skozi risbe in načrte. Kljub temu, da je dokumentacija DGD v veliki meri sestavljena iz tekstovnih opisov in številk, so ključnega pomena grafični prikazi, ki so vir za tehnične opise in druga besedila. V grafiki se prikaže lego objekta ali objektov na zemljišču z vsemi prikazi za priključke, mnenja in tudi izvedbo, tlorise, prereze, fasade in druge bistvene prikaze objekta. Vso potrebno grafiko izdelamo v okviru naše pisarne in tako tudi omogočimo kvalitetno usklajevanje vseh sestavnih delov dokumentacije.