Pridobivanje mnenj oz. soglasij

»Mnenje« je po novi gradbeni zakonodaji nov izraz za »soglasje«. V okviru naše pisarne poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo ter pripravimo in pošljemo vloge vsem mnenjedajalcem vezanim na priključke na gospodarsko javno infrastrukturo, varovana območja in varovalne pasove. Na ta način poskrbimo, da pravočasno dobijo prave podatke in da se mnenja nanašajo na vse prave lastnosti gradnje. Ob pridobljenih projektnih pogojih ali zahtevah za dopolnitev korigiramo dokumentacijo in jo pošljemo po najhitrejši poti nazaj.

    Usklajevanje

    Usklajevanje zahtev posameznih mnenjedajalcev je pomemben del pridobivanja mnenj oz. soglasij. Zelo pogosto se namreč posamezne zahteve prekrivajo med seboj oz. s specifiko gradnje, zato je pomembno, da vse zahteve obravnavamo v naši pisarni skupaj in najdemo najboljše rešitve, ki pospešijo samo pridobivanje in poenostavijo gradnjo. Ker temu laik gotovi ni kos, svetujemo vsem naročnikom, da pooblastijo nas.

      Tipični mnenjedajalci

      Vsaka stanovanjska hiša se mora po zakonu priključiti na javno cesto, elektriko, vodovod in kanalizacijo. Za vse te priklope je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti pozitivna mnenja; če na območju ni javne kanalizacije se za fekalne vode uporabi malo biološko čistilno napravo, za meteorne vode pa ponikanje ali izpust v vodotok, kar morajo odobriti na komunali in pristojnim za varstvo voda. Za priklop na cesto mnenje izda občina ali pa upravljavec državne ceste. Na varovanih območji, kot so območja kulturne dediščine, varstvo narave, varovanje voda, letališča, itd. mnenja izdajajo javni zavodi, državni organi ali druge javne ustanove, ki so pristojne za posamezno območje. Pridobivanje soglasij za zmanjšan mejni odmik in urejanje služnosti projektant ne more urejati. Za to mora poskrbeti investitor sam.