Geodetski posnetek

Geodetski posnetek ali načrt je osnova za vsako projektiranje, saj so v njem iz realnosti prenesene geodetske lastnosti zemljišča, kot so parcelne meje, višinske kote, lokacija in oblika sosednjih objektov, infrastrukturni vodi. Te lastnosti so ključne pri zasnovi objekta in izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer se je treba natančno sklicevati na zahteve OPN glede odmikov, potekov komunalnih vodov, oblike streh, itd. Za elaborat lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

  Ureditev meja

  Urejanje parcelne meje je geodetski postopek, kjer se uredi del meje ali cela parcelna meja, ki razmejuje investitorjevo zemljišče od ene ali več sosednjih parcel. Postopek ureditve meje, je lahko sestavni del nekaterih drugih postopkov (parcelacija, izravnava meje), kjer je urejena meja predpogoj za uvedbo drugega postopka. Za ureditev meja lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

   Parcelacija

   Parcelacija je geodetski postopek, kjer je mogoče združiti več parcel v eno novo ali pa delitev večje parcele v eno manjšo. Parcelacija je lahko uporabna pri prodaji parcel, kjer se s parcelacijo doseže večji ekonomski učinek, lahko se tudi predvidi nova stavbna zemljišča in dovozne poti v skladu z zazidalnim načrtom. Za parcelacijo lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

   Zakoličba stavb in elaborat za evidentiranje stavb

   Zakoličenje objektov je prenos situacije iz projekta v naravo. Geodet na teren prenese položaj in višino objekta iz projekta. O zakoličenju se izdela zapisnik, v katerem je navedeno gradbeno dovoljenje za zakoličeni objekt.
   Po končani gradnji se izdela še elaborat za evidentiranje stavbe, ki je pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja in hišne številke. Oboje lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

   Geološko ali geomehansko poročilo

   V tem elaboratu se analizira in opiše lastnosti zemljine na območju predvidene gradnje. Z izkopom do predvidene globine se ugotovi in analizira vse sloje zemljine. Predvsem se preverja nosilnost, vsebnost vode oz. podtalnice in možnost ponikanja. Gre za izjemno pomembne raziskave na podlagi katerih se predvidi primeren način temeljenja ali dodatna utrjevanja s katerim se zagotovi trajno stabilnost celotne gradnje. Zahteve glede temeljenja, načina in možnostih ponikanja ter druge zahteve v poročilu predvidi že geomehanik. Za ta elaborat lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

    Študija izvedljivosti alternativnih virov

    Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo in je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izhodišče za izdelavo študije je Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo.
    Izdelovalec v študiji predstavi več variant sistemov od katerih mora biti vsaj ena varianta z alternativnim sistemom, ki morajo izkazovati rabo končne energije, emisije CO2 ter investicijske, vzdrževalne in obratovalne stroške. Podatke se predstavi na primerljiv način in predlaga najprimernejšo varianto. Alternativni sistemi so po pravilniku: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije v različnih kombinacijah, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje in toplotne črpalke. Študijo lahko izdelamo v okviru naše pisarne.