Arhitektura

Projektiranje je najpomembnejša faza pri nastajanju nekega objekta. V tej fazi poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in druge dokumente za legalno gradnjo, izdela se podrobne načrte za izvedbo, določi vse potrebne sestavine, itd. Brez projektne dokumentacije ni mogoče pridobiti nobenih dovoljenj in ni mogoča nobena gradnja. Vsaka pomanjkljivost v dokumentaciji se izkaže za problem v kasnejšem obdobju s katerimi se mora velikokrat investitor soočiti sam. Na primer kot nezmožnost pridobiti nekatera ključna kasnejša dokazila (npr. uporabno dovoljenje, subvencije ekosklada,…) ali pa težave pri gradnji in uporabi objekta. Zato se projektiranja pravilno lotimo že v sami zasnovi in na isti način tudi zaključimo.
Naši arhitekti že v zgodnji fazi projektiranja poskrbijo za funkcionalen in cenovno racionalen objekt.

Elektro instalacije

Projekt elektro instalacij primarno predvidi energetsko opremljanje objekta in umetno osvetlitev, vse bolj pogosto pa tudi razne oblike hišni sistemov telekomunikacij. Odvisno od vrste in potreb objekta pa so del instalacij tudi opremljanje opozorilnih sistemov, kot so varnostni, požarni, dimni, itd. V sklopu naše pisarne poskrbimo za vse nujne in željene segmente instalacij ter jih uskladimo z arhitekturo in ostalimi projekti.

Elektro instalacije lahko vsebujejo:

 • Osvetlitev
 • Telekomunikacije
 • Varovalne sisteme
 • Inteligentne instalacije
 • Projektiranje sončnih elektrarn
 • Študija osvetlitve
 • Izbor svetil

Strojne instalacije

Projekt strojnih instalacij je del dokumentacije, kjer so  podrobno definirani načini ogrevanja, kanalizacijski in vodovodni sistemi, prezračevalni sistemi, pa tudi ostala cevna instalacija odvisno od vrste in potreb objekta, npr. plinska instalacija, hidrantno omrežje, itd. Strojne instalacije običajno v največji meri omogočajo samo obratovanje objekta. Še posebej pri strojnih instalacijah je pomembno, da so te usklajene z drugimi načrti, saj imajo vgradni sistemi razmeroma velike dimenzije, ki potrebujejo svoj prostor in usklajevanje z ureditvijo prostorov ter ostalimi instalacijami. Poseben poudarek je pri usklajevanju statične zasnove, ko strojni elementi prečkajo stene, plošče, nosilce itd.

Strojne instalacije lahko vsebujejo:

 • Prezračevalne sisteme
 • Ogrevalne sisteme
 • Talno gretje ali druge oblike
 • Vodovod
 • Kanalizacija
 • Toplotne črpalke
 • Alternativni sistemi

Gradbene konstrukcije

Statik pri vsakem objektu poskrbi za konstrukcijsko obstojnost in potresno odpornost. Načrt gradbenih konstrukcij v povezavi s projektom arhitekture določa potrebne nosilne sestavine od temeljnih tal pa vse do strehe.
Statika je izredno pomemben del projektne oz. izvedbene dokumentacije imenovane Načrt gradbenih konstrukcij. V njej statik natančno preveri in določi statično in potresno stabilnost objekta. Statika je obvezen del izvedbene dokumentacije, ki mora biti vedno prisotna na gradbišču! Zavedamo se, da je vsak trud pri oblikovanju ali energetiki hiše zaman, če hiša ni protipotresno trajno varna in zanesljiva. Zato vestno poskrbimo za ta pomemben del projekta in damo pisno garancijo za statično in potresno trajno varnost objekta.
Statika je torej izrednega pomena za obstojnost in potresno varnost vsakega objekta. Zato je njena izdelava in uporaba predpisana tako z Gradbenim zakonom, kot tudi Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov. To pomeni, da je pri projektiranju objekta k njeni izdelavi zavezan vsak projektant in k njegovi uporabi na gradbišču vsak izvajalec.
Več o gradbenih konstrukcijah…

Usklajenost projektov

Ker se zavedamo pomembnosti kvalitetne gradnje s katerimi dajemo naročnikom garancijo in zaupanje v vsestransko zanesljiv objekt, vedno vse projekte delamo celovito in izdelamo vso potrebno vsebino usklajene izvedbene dokumentacije v okviru naše pisarne. To spada v t.i. CELOSTNI PRISTOP.
Vse segmente gradnje že v fazi izdelave idejne zasnove usklajujemo med seboj, še posebej pa to velja v fazi izdelavi izvedbene dokumentacije, kar je prava redkost med arhitekturnimi biroji. Usklajenost pa je nujna, saj je lahko v nasprotnem neusklajena gradnja tudi nevarna. Neusklajenost s strojnimi instalacijami so lahko dober primer: Prezračevalne cevi so razmeroma velike in če v armaturnem načrtu ni predviden njihov potek, lahko te resno oslabijo nosilne elemente, ko jih prečkajo in lahko ob potresu počijo ali celo popustijo. Neusklajenost z elektro instalacijami lahko npr. povzroči skažen razpored elementov na stropu dnevne sobe, za vedno. Nerešena vprašanja zaustavijo gradnjo, stroški izvedbe pa se lahko nepredvidoma povečajo.