Študija ali zasnova požarne varnosti

Študija ali zasnova požarne varnosti je obvezna za vsako stavbo in ga izdelamo v okviru naše pisarne. V elaboratu se primarno predvidi primerno evakuacijo ljudi, odpornost in trajnost konstrukcije ter požarno zaščito izpostavljenih površin. V območjih z zgoščeno gradnjo to pomembno vpliva na velikost in razporeditev steklenih površin (zelo pomembno pri pasivnih hišah) in uporabo dekorativnih fasadnih oblog. Vse to uskladimo v vseh fazah gradnje in z vsemi vezanimi projekti.

  Elaborat zaščite pred hrupom v stavbah

  V elaboratu in projektu samem se določi konstrukcijske sloje in steklene površine s potrebno zaščito proti prenosu zvoka iz zunanjosti in med prostori. Na ta način se zagotovi še eno komponenta ugodja bivanja. Elaborat se izdela v okviru naše pisarne, upošteva pa se jih tudi med gradnjo objekta z uporabo primernih načel in sistemov, kot so plavajoči estrih, dušilci zvoka in octopus princip v sistemu prezračevanja, troslojna okna s primerno debelimi stekli, itd.

   Geodetski posnetek

   Geodetski posnetek ali načrt je osnova za vsako projektiranje, saj so v njem iz realnosti prenesene geodetske lastnosti zemljišča, kot so parcelne meje, višinske kote, lokacija in oblika sosednjih objektov, infrastrukturni vodi. Te lastnosti so ključne pri zasnovi objekta in izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, kjer se je treba natančno sklicevati na zahteve OPN glede odmikov, potekov komunalnih vodov, oblike streh, itd. Za elaborat lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

   Geološko ali geomehansko poročilo

   V tem elaboratu se analizira in opiše lastnosti zemljine na območju predvidene gradnje. Z izkopom do predvidene globine se ugotovi in analizira vse sloje zemljine. Predvsem se preverja nosilnost, vsebnost vode oz. podtalnice in možnost ponikanja. Gre za izjemno pomembne raziskave na podlagi katerih se predvidi primeren način temeljenja ali dodatna utrjevanja s katerim se zagotovi trajno stabilnost celotne gradnje. Zahteve glede temeljenja, načina in možnostih ponikanja ter druge zahteve v poročilu predvidi že geomehanik. Za ta elaborat lahko poskrbimo v okviru naše pisarne.

   Študija izvedljivosti alternativnih virov

   Pri graditvi novih stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2, in pri rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m2 in se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, je treba izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo in je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izhodišče za izdelavo študije je Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo.
   Izdelovalec v študiji predstavi več variant sistemov od katerih mora biti vsaj ena varianta z alternativnim sistemom, ki morajo izkazovati rabo končne energije, emisije CO2 ter investicijske, vzdrževalne in obratovalne stroške. Podatke se predstavi na primerljiv način in predlaga najprimernejšo varianto. Alternativni sistemi so po pravilniku: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije v različnih kombinacijah, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje in toplotne črpalke. Študijo lahko izdelamo v okviru naše pisarne.