Pomen projektiranja

Projektiranje je najpomembnejša faza pri nastajanju nekega objekta. V tej fazi poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo, dovoljenja in druge dokumente za legalno gradnjo, izdela se podrobne načrte za izvedbo, določi vse potrebne sestavine, itd. Brez projektne dokumentacije ni mogoče pridobiti nobenih dovoljenj in ni mogoča nobena gradnja. Vsaka pomanjkljivost v dokumentaciji se izkaže za problem v kasnejšem obdobju s katerimi se mora velikokrat investitor soočiti sam. Na primer kot nezmožnost pridobiti nekatera ključna kasnejša dokazila (npr. uporabno dovoljenje, subvencije ekosklada,…) ali pa težave pri gradnji in uporabi objekta. Zato se projektiranja pravilno lotimo že v sami zasnovi in na isti način tudi zaključimo.
Naši arhitekti že v zgodnji fazi projektiranja poskrbijo za funkcionalen in cenovno racionalen objekt.

Sestavine izvedbene dokumentacije

Sestavine izvedbene dokumentacije morajo biti popolne in medsebojno usklajene, saj je dokumetnacija le tako zares uporabna na gradbišču in objekt zgrajen na njeni podlagi le takrat resnično ekonomičen in kvaliteten. Dober projekt je potreben pri vsaki gradnji, pri pasivni in nizkoenergijski pa je nujen zaradi specifike tovrstne gradnje, ki zahteva ustrezno izvedbo posameznih gradbenih sklopov (npr. temeljenje na nosilni toplotni izolaciji) in reševanje detajlov ki lahko zadostijo pogojem pasivne gradnje.

Tipične sestavine dokumentacije za izvedbo:

 • Arhitektura
 • Projekt gradbenih konstrukcij
 • Projekt strojnih instalacij
 • Projekt elektro instalacij
 • Popis gradbeno obrtniških del
 • Energetska bilanca PHPP*

Projekt PZI vsebuje še druge vsebine, kot so tehnično poročilo, izkazi o izpolnjevanju bistvenih zahtev in drugi načrti vezani na vrsto in zahteve gradnje, npr. področja krajinske arhitekture, geotehnologije, geodezije, itd.

  Arhitektura

  Arhitektura je grafičen in tekstoven dokument, ki definira fizično in oblikovno podobo predvidenega objekta z vsemi materiali in dimenzijami. Je jedro vsakega projekta, ki ga izdela in vodi arhitekt. Vsebuje vse potrebne dimenzije in materiale celotne stavbne konstrukcije z detajli in opisi vseh talnih, stenskih in stropnih slojev. Praviloma so v njej predvideni vsi posegi v zvezi s strojnimi in elektro instalacijami, kot so lokacije sanitarnih elementov, prebojev v temeljih, stenah in strehi s pripadajočimi detajli, ter pozicije iz statike.

  Strojne instalacije

  Strojne instalacije vsebujejo grafičen in tekstoven prikaz sistemov in razvodov vodovodnih, kanalizacijskih, ogrevalnih, prezračevalnih pa tudi drugih sorodnih (npr. plin) sistemov. Predvideni so vsi njihovi sestavni deli s temeljnimi elementi (npr. TČ, rekuperator,…), priključki, cevovodi in potrebnimi detajli. Vsak posamezen del je dimenzioniran in preračunan glede na potrebe objekta in želja investitorja.

  Elektro instalacije

  Elektro instalacije je projekt, ki predvidi električno napajanje objekta, osvetlitev, telekomunikacijske sisteme pa tudi vso potrebno zaščito objektov električne narave kot sta naprimer ozemljitev in zaščita pri udaru strele. Pomembna je skrba za ustrezen sistem napajanja, pozicije stikal, vtičnic in svetil vključno z njihovo jakostjo oz. osvetlitvijo. V projekt sodijo tudi projekti elektro in telekomunikacijskih priključkov. Na željo investitorja se predvidijo tudi pametne instalacije.

  Projekt gradbenih konstrukcij

  Statika je dokumentacija, ki zagotavlja statično in potresno zaneslljvost objekta. Na podlagi izračunov in uveljavljenih standardov statik predvidi potrebno jakost gradbenih elementov kot so temelji, stene, ostrešje, itn. ter njihove konstrukcijske dimenzije ali armaturo vključno z detajli. Vsak objekt je preračunan na zelo visoko potresno stopnjo ter vremenske (sneg , veter,…) in uporabnikove obremenitve.

  Popis gradbeno obrtniških del

  Popis vsebuje seznam vseh uporabljenih materialov in dela s količinimi vezanimi na njihovo izvedbo, ki izhajajo iz projekta arhitekture za celoten objekt. Popis del je tudi osnova na podlagi katere investitor pridobi ponudbe za izvedbo gradbeno obrtniških del. Zelo pomemben je tudi pri kontroli porabe materialov med izvedbo, saj so vnaprej preračunane količine edino zagotovilo izogibu raznih goljufij. Popisi strojnih in elektro instalacij so sestavni del teh projektov.

  Energetska bilanca PHPP

  Energetska bilanca ni obvezen del PZI, razen pri vlogi za pridobitev sredstev s strani Ekosklada, kjer je ta elaborat obvezen. Pri projektu pasivne ali nizkoenergijske hiše  energetska bilanca natančno predvidi porabo energije v obratovalni fazi objekta, glede na izhodišča podana v projektu PZI in je zato tudi podlaga za izdelavo ogrevalnega in prezračevalnega sistema v strojnih instalacijah.

  Gradnja pasivnih in nizkoenergijskih hiš, v primerjavi z običajno gradnjo, zahteva večji poudarek na nekaterih segmentih gradnje. To so naprimer gradnja brez toplotnih mostov, zrakotesnost, ogrevalni in prezračevalni sistemi itd., ki morajo biti že v fazi PZI ustrezno predvideni. Nerešeni detajli ter neustrezni gradbeni in ogrevalni sistemi lahko privedejo do nepričakovanega energetskega obnašanja objekta, kar lahko znatno poviša obratovalne stroške ali celo zahteva povečanje moči ogrevalne naprave. Nenazadnje pa lahko investitor izgubi pravico, do nepovratnih sredstev, zgolj zaradi preslabe izmerjene zrakotesnosti. Kvaliteten PZI je zagotovilo, da se že v fazi projektiranja predvidi ustrezne rešitve, hkrati pa izvajalcu omogoča lažjo in zanesljivejšo izvedbo.